AVG verklaring

Geplaatst op
24-09-2020
Categoriën
Nieuws

Beste (ouders/ verzorgers van) Pareja leden,

Komende week gaat Sportclub Pareja een mailing rondsturen naar alle leden die in het verleden  geen AVG verklaring ingevuld hebben, en naar leden die in het verleden een NEE/negatief antwoord vermeld hebben op het formulier.

Als bestuur vinden we het uitermate belangrijk dat de privacy van onze leden gerespecteerd wordt, vandaar dat wij dit onderwerp nogmaals onder jullie aandacht willen brengen. Uw keuze verzoeken wij op korte termijn kenbaar te maken, zodat we dit kunnen vastleggen en borgen.

Voor de volledigheid een korte toelichting op de huidige AVG regelgeving :

  • Per 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Die zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle organisaties, dus ook voor sportverenigingen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportclub Pareja houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mochten er naar aanleiding van deze mailing nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met het bestuur op.

Met vriendelijke groet,

Sportclub Pareja
Het bestuur
info@sportclubpareja.nl